Troi a Throi

Gem bwrdd dysgu geirfa i’r plant lleiaf. A four board game pack helping younger children with vocabulary.

Troeon: Yr Ogof

Mae Ifan a’i fam Sandra ar wyliau wrth y môr lle mae Ifan yn cwrdd â brawd a chwaer, Rolant a Nesta. Un diwrnod mae’r tri yn mynd am dro ar y clogwyni. Yn sydyn mae un o’r plant yn syrthio i mewn i ogof lle maen nhw’n darganfod trysor. Stori ar gyfer dysgwyr sy’n gyfarwydd â’r patrymau elfennol. Llyfr bach A5 gyda 12 tudalen o destun, lluniau lliw llawn a help geirfa. Ifan and his mother Sandra ar on holiday by the sea when Ifan meets a brother and sister Rolant and Nesta. On a clifftop walk, one of the children fall into a cave where they discover treasure.

Troeon: Tan yn Eryri

Mae’r pedwar ffrind, Jan, Haf, Jac a Dewi ar wyliau gwersylla yn Eryri pan mae un o’u pebyll yn mynd ar dân. Stori mewn iaith syml ar ffurf cwpledi sy’n odli. Llyfr bach A5 gyda 12 tudalen o destun, lluniau lliw llawn a help geirfa. Four friends are on a camping holiday in Snowdonia when a tent catches fire. A simple story in the form of rhyming couplets.

Troeon: Set o 5 Llyfr Ffeithiol

Set o bum llyfr A5, 12 tudalen,  gyda lluniau lliw a thestun sy’n cyflwyno gwybodaeth a ffeithiau am rannau o Gymru. Y pum llyfr yn y gyfres ydy ‘Môn ac Eryri’, ‘Bro Clwyd a Dyfrdwy’, ‘O Fae Ceredigion i Glawdd Offa’, ‘O Dyddewi I Abertawe’ ac ‘O’r Bannau I Fôr Hafren’. Full set of 5 books with colour pictures and text presenting information and facts about areas of Wales. The five books are ‘Môn ac Eryri’, ‘Bro Clwyd a Dyfrdwy’, ‘O Fae Ceredigion i Glawdd Offa’, ‘O Dyddewi I Abertawe’ and ‘O’r Bannau I Fôr Hafren’.

Troeon: Mon ac Eryri

Llyfr ffeithiol sy’n cyflwyno’r gogledd-orllewin i ddysgwyr ar ffurf brawddegau syml a phwyntiau bwledi. A factual book presenting the north-west to learners in the form of simple sentences and bullet points.

Troeon: Fflipsiart y Storiau

Fflipsiart A3 o’r 5 stori yn y gyfres. Ar gefn pob tudalen mae cyfieithiad o’r testun ynghyd ag awgrymiadau dwyieithog ar gyfer trafod y stori. An A3 filchart of the five stories in the series. On the reverse of each page there is a translation of the text as well as bilingual suggestions for discussing the story.

Tonc a Sbonc

Llyfr caneuon i’r plant lleiaf gyda chaset sain. A song book for younger pupils. Comes with an audio cassette.

Tonc a Sbonc ar CD-ROM

Cyfres CD-ROM i blant o dan 5 oed. A CD-ROM series for children under 5

Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 12-16

Rhaglenni 12-16 pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. Programmes 12-16 in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Talk About Welsh Cyfres 5: Rhaglenni 1-6

Rhaglenni cyntaf pumed cyfres Talk About Welsh ar DVD. Mae’r ddrama yn dilyn yr actorion trwy weithgareddau bob dydd. Mae’r cyflwynydd, Gareth Roberts, yn ymddangos yn aml i esbonio geiriau a phatrymau newydd. Mae’r DVD yn cynnwys nodiadau. The first programmes in the fifth series. The drama follows the actors through everyday activities. The presenter, gareth Roberts, appears regularly to explain vocabulary and newpatterns. The DVD includes notes.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.