Vocabulary Builder Welsh

Ar gyfer plant 4-12 oed. Meddalwedd syml a hawdd ei ddefnyddio. Vocabulary Builder Welsh is designed for children aged 4-12. It’s a simple piece of educational software that they’ll find easy to use. It’s fun, engaging and encouraging – even for children who are easily distracted.

Tipyn o Gês: Cês 3 – Sam y Ci Sosej (Cês)

Cês yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd â theganau, pypedau, gêm fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr athrawon dwyieithog ar gyfer digyblion meithrin a phlant Cyfnod Allweddol 1 . An educational case comprising of a colourful storybook, toys, puppets, a board game, information book, CD and bilingual teachers ‘ handbook for nursery children and Key Stage 1 pupils.

Tipyn o Gês: Cês 3 – Crwbanod

Llyfr lliwgar wedi’i seilio ar y stori ‘Sam y Ci Sosej’ yn trafod crwbanod; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448371. A colourful book about tortoises based on the storybook ‘Sam y Ci Sosej’; also available as part of a pack, ISBN: 1856448371.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi (llyfr a CD-ROM yn seiliedig ar y gyfrol Poeth)

Llyfryn HMS i gyd-fynd a’r gyfrol Poeth! Yn cynnwys CDRoM o’r cerddi a’r gweithgareddau.An INSET booklet to accompany the the volume ‘Poeth’. Includes a CDRoM of the poems and activities.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Agweddau ar Addysgu’r Gymraeg Cyfnod Allweddol 2 – Codi Safonau Llythrennedd (Datblygu Gwaith Trafod Mwen Grwp)

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Codi Safonau Llythrennedd – Datblygu Sgiliau Darllen: Agweddau ar Addysgu Cymraeg Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 1 a 2.

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg – Agweddau ar Addysgu Cymraeg Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4: Meithrin Sgiliau Darllen – Datblygu Rhaglenni Darllen Annibynnol

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Agweddau ar Addysgu’r Gymraeg Cyfnod Allweddol 2 – Codi Safonau Llythrennedd (Datblygu Gwaith Trafod Mewn Grwp)

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg – Agweddau ar Addysgu Cymraeg Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4: Meithrin Llafaredd yn y Dosbarth – Y Continuum Cyfathrebol (Gwaith Grŵp)

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg – Agweddau ar Addysgu Cymraeg Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4: Gwahaniaethu

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.