Lluniau yn fy Mhen (Llawlyfr Athrawon)

Llawlyfr cynhwysfawr i athrawon yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau’n seiliedig ar y llyfr barddoniaeth Lluniau yn fy Mhen, sef blodeugerdd o gerddi i blant 7-11 oed yn seiliedig ar bynciau’r cwricwlwm – ABCh a Chrefydd, Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Hanes, Iaith, Mathemateg, a Thechnoleg, Dylunio a Chelf. A comprehensive handbook for teachers, with various activities based on the poetry book Lluniau yn fy Mhen, an anthology of poems for 7-11 year olds based on subjects in the school curriculum – PSE and Religion, Physical Education, Music, Geography, Science, History, Language, Mathematics, and Technology, Art and Design.

Lluniau yn fy Mhen

Blodeugerdd o gerddi i blant 7-11 oed yn seiliedig ar bynciau’r cwricwlwm – ABCh a Chrefydd, Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Hanes, Iaith, Mathemateg, a Thechnoleg, Dylunio a Chelf. Ceir cyfraniadau gan nifer o feirdd cyfoes, ac mae lluniadau du a gwyn drwy’r gyfrol. An anthology of poems for 7-11 year olds based on subjects in the school curriculum – PSE and Religion, Physical Education, Music, Geography, Science, History, Language, Mathematics, and Technology, Art and Design. Includes witty line drawings.

Llawlyfr Glowyi Iaith

Dyma lawlyfr syml, hwylus a defnyddiol sy’n cynnig arweiniad ar nifer o faterion ieithyddol yn y Gymraeg. Ceir yma wybodaeth am dreigladau, berfau, termau iaith a gwallau cyffredin, a rhoir sylw i frawddegau a chymalau. Ar gael oddi wrth Ganolfan Bedwyr, Safle’r Normal, Bangor, LL57 2PX. Ffôn: 01248 383293. Ffacs: 01248 383243. E-bost: swyddfa.canolfanbedwyr@bangor.ac.uk This is a simple and useful handbook offers guidance to Welsh linguistic matters. It contains information regarding mutations, verbs, and common mistakes, and attention is also given to sentences and phrases. Available from Canolfan Bedwyr, Safle’r Normal, Bangor, LL57 2PX. Tel: 01248 383293. Fax: 01248 383243. E-mail: swyddfa.canolfanbedwyr@bangor.ac.uk

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Llyfr yn y gyfres ‘Helpwch eich Plentyn’ sy’n helpu’r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006. A book in the ‘Help Your Child’ series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Llyfr yn y gyfres ‘Helpwch eich Plentyn’ sy’n helpu’r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006. A book in the ‘Help Your Child’ series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Taclo’r Treigladau/Mastering Mutations

Llyfr yn y gyfres ‘Helpwch eich Plentyn’ yn canolbwyntio ar y Treigladau. Eglurir rhai o’r rheolau sylfaenol a chynhwysir ymarferion a gweithgareddau amrywiol i symbylu’r plant yn ogystal â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. A book in the ‘Help Your Child’ series concentrating on the Mutations. The basic rules are explained and there are various activities to stimulate children, and easy to follow instructions in English for parents.

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Llyfr yn y gyfres ‘Helpwch eich Plentyn’ sy’n helpu’r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006. A book in the ‘Help Your Child’ series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Gloywi a Gwella/Better Skills

Llyfr o ymarferion hwyliog i wella sgiliau ieithyddol plant. Crewyd gan arbenigwyr i ddatblygu llythrennedd a sgiliau iaith. Cynhwysir gweithgareddau amrywiol i symbylu’r plant, yn ogystal â chyfarwyddiadau hwylus ar gyfer rhieni.A book of fun-filled exercises to improve literacy in children. Created by experts to develop language skills. It contains various activities to stimulate children, and easy to follow instructions for parents.

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i’w cynorthwyo i ffurfio brawddegau, gyda chanllawiau yn Saesneg ar gyfer rhieni sy’n dymuno helpu eu plant; i blant 6-8 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005. A lively, fully illustrated volume prepared to promote and develop children’s literacy comprising valuable and interesting exercises to assist them to form sentences, with guides in English for parents who wish to help their children; for children aged 6-8 years. New edition; first published in 2005.

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Deall Geiriau / Understanding Words

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o’r testun ar gyfer rhieni di-Gymraeg sy’n dymuno helpu eu plant i gyflawni’r ymarferion; i blant 5-6 oed. Argraffwyd gyntaf Ebrill 2004. An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 5-6 years. First published April 2004.

« Previous PageNext page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.