Trosiadau / Translations: Gwaliadir / Walesland

Hanes ffwrdd-â-hi, yn cyflwyno techneg anghyffredin o olrhain hanes Cymreictod drwy fydr ac odl, gan Sais sydd wedi symud i Gymru. Cynhwysir cyfieithiad Cymraeg ochr-wrth-ochr gan yr awdur nodedig Caryl Lewis, sy’n ychwanegu dimensiwn gwahanol at y deunydd. A street-history, introducing the fascinating and unusual concept of tracing the history of Welshness through the medium of poetry, by an Englishman who has moved to Wales. Includes side-by-side translations into Welsh by prize-winning author Caryl Lewis, who gives an extra dimension to the material

Revision WJEC GCSE Welsh Second Language Essentials

Canllaw adolygu ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4 sy’n astudio Cymraeg fel ail iaith. Bydd o gymorth i’r rhai sy’n paratoi ar gyfer arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith CBAC; mae’n cwmpasu unedau 1, 2, 3 a 4, ac yn cynnwys gramadeg a geirfa hanfodol, a phrofion. This Revision Guide is suitable for students studying Welsh as a second language at KS4. In particular, it is designed to support students preparing for the WJEC GCSE Welsh (2nd Language) exams both for the short and full course. Covers all the contexts for Units 1, 2, 3 and 4. Includes all the essential grammar and vocabulary and quick tests to check understanding.

O’r Môr i Ben y Mynydd – Rhigymau Rhyfedd (Llyfr Mawr)

Casgliad o rigymau rhyfedd a thraddodiadol sy’n rhoi cyfle i blant gael hwyl wrth ryfeddu at sŵn geiriau ac odlau. A collection of new and traditional rhymes.

O’r Cyrion

Deunyddiau cefnogi ar y ddwy stori fer ‘Yr Ymwelydd’ ac ‘Angladd yn y Wlad’ o’r gyfrol ‘O’r Cyrion’ gan Ioan Kidd. Support materials on the two short stories ‘Yr Ymwelydd’ and ‘Angladd yn y Wlad’ from the volume ‘O’r Cyrion’ by Ioan Kidd.

O’r Môr i Ben y Mynydd

Casgliad o rigymau rhyfedd a thraddodiadol sy’n rhoi cyfle i blant gael hwyl wrth ryfeddu at sŵn geiriau ac odlau. A collection of new and traditional rhymes.

Odliadur Newydd, Yr

Geiriadur odlau Cymraeg yn cynnwys geirfa gyfoes ynghyd â chyfarwyddiadau syml a dealladwy ynglyn â rheolau’n ymwneud â’r Iaith a Cherdd Dafod. Argraffiad newydd sbon o gampwaith gwreiddiol Roy Stephens a gyhoeddwyd yn 1978; wedi ei ddiwygio a’i helaethu gan Alan Llwyd. A Welsh rhymes dictionary including simple guidelines about rules relating to the Welsh Language and writing poetry in strict metre. A brand new edition of a volume first published in 1978; edited and revised by Alan Llwyd.

Nofelau Nawr (cyfres): Blodwen Jones a’r Aderyn Prin

Dilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy’n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol, ond sy’n parhau i chwilio am gariad, yn cynnwys troednodiadau geirfaol defnyddiol ar gyfer Dysgwyr. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001. A sequel to the amusing diary of librarian and goat owner Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes, but who continues to look for a sweetheart, with useful glossary footnotes for Welsh Learners. A sequel to Bywyd Blodwen Jones. First published in December 2001.

Nofelau Nawr (cyfres): Tri Chynnig i Blodwen Jones

Trydedd dyddiadur llawn hiwmor Blodwen Jones, llyfrgellydd sy’n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol. Y gyfrol olaf yn y gyfres poblogaidd hon i ddysgwyr, yn cynnwys nodiadau a throednodiadau geirfaol defnyddiol. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones a Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003. The third amusing diary of librarian Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes. The last in a popular series for Welsh Learners, with useful notes and glossary footnotes. A sequel to Bywyd Blodwen Jones and Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Reprint; first published in 2003.

Mil a Mwy o Ddyfyniadau

Blodeugerdd hylaw o ddyfyniadau Cymraeg. Maent yn ymddangos yn yr adrannau canlynol: y Flwyddyn a’i Thymhorau; Cynghorion a Sylwadau; Cymru a’i Phethau; Diarhebion a Dywediadau; Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau; Y Beibl; Emynau; Gweddïau a Dyfyniadau am Grefydd. Ceir mynegai i’r awduron / casgliadau a mynegai i’r dyfyniadau. A handy anthology of Welsh quotations. They appear under the following headings: The Year and its Seasons; Advice and Comments; Wales and things Welsh; Proverbs and Sayings; Verses, Folk Songs, Nurdery Rhymes; The Bible; Hymns, Prayers and Religious Sayings. Includes an index of atuhors / collections and and index of quotations.

Llyfr Ansoddeiriau (Y) /Check-List of Welsh Adjectives, A

Cyfrol yn dynodi gwahanol ffurfiau’r ansoddair Gymraeg. Arf defnyddiol ar gyfer holl ddefnyddwyr yr iaith. An useful volume introducing the different forms of the Welsh adjective; for all users of the Welsh language.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.