Poeth (Posteri)

Pecyn o bedwar poster lliw deniadol, maint A2, i gyd-fynd â chyhoeddi’r gyfrol o gerddi Poeth!, sef posteri’n darlunio’r cerddi Traws Cambria (Steve Eaves), A gymri di Gymru? (Robat Gruffudd), Y Gymru Newydd (Robin Llwyd ab Owain) a i ti ‘to (Dewi Pws). A pack of four A2 size, attractive colour posters to coincide with the publication of the volume of poems Poeth!, namely posters illustrating the poems Traws Cambria (Steve Eaves), A gymri di Gymru? (Robat Gruffudd), Y Gymru Newydd (Robin Llwyd ab Owain) and i ti ‘to (Dewi Pws).

Pac o Feirdd

Cyfrol o farddoniaeth amrywiol gan bedwar bardd cyfoes ar gyfer pobl ifanc. 24 braslun du-a-gwyn a 4 ffotograff. A collection of diverse poetry by four contemporary poets for young people. 24 black-and-white sketches and 4 photographs.

Ofn yn y Nos

Nofel antur gyffrous wedi ei lleoli yn Sbaen ac wedi ei hysgrifennu mewn arddull addas ar gyfer dysgwyr. An exciting adventure story located in Spain and written in a style which makes it particularly suitable for learners of Welsh.

Mae’n Gêm o Ddau Fileniwm

Cyfrol bwysig yn trafod gwaith ugain bardd amrywiol, a gyflwynir fesul pâr ac sy’n cwmpasu’r 20fed ganrif, yn cynnwys nodiadau bywgraffyddol a chyflwyniad i’w cerddi, dyfyniadau amdanynt a chanddynt am feirdd eraill gyda CD yn cynnwys deg bardd newydd yn adrodd pedair o’u cerddi eu hunain. An important volume discussing the work of twenty varied poets, presented in pairs and encompassing the 20th century, comprising biographical notes, introduction to their poems, quotes about them and by them about other poets with a CD presenting ten new poets reading four of their own poems.

Mae Modfedd yn Llawer Mewn Trwyn

Casgliad lliwgar o farddoniaeth i blant wedi eu gosod o dan ddeg o themâu gwahanol gyda chyfraniadau gan nifer o feirdd yn ogystal â phlant o ysgolion amrywiol. A colourful collection of poetry for children arranged under ten different themes containing contributions by many poets as well as children from various schools.

Llyfrau Lloerig (cyfres):’Tawelwch!’ Taranodd Miss Tomos

Casgliad o farddoniaeth amrywiol i blant, yn cynnwys dros 40 o gerddi doniol gan 16 o feirdd yn portreadu hwyl a helynt dyddiau ysgol, wedi eu darlunio’n llawn â chartŵnau doniol; i blant 7-11 oed. A varied collection of poetry for children, comprising over 40 amusing poems by 16 poets portraying the fun and troubles of school-days, fully illustrated with amusing cartoons; for 7-11 year old children.

Llyfrau Lloerig (cyfres):Ych! Maen Nhw’n Neis

Cerddi am bethau digri ac am bethau dychrynllyd sy’n gyrru ias o arswyd i lawr yr asgwrn cefn, gan ddau ar bymtheg o feirdd cyfo es. Darluniau du-a-gwyn ar bob tudalen. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998. A collection of horrible and humorous poems for children by seventeen contemporary poets. Black-and-white illustrations throughout. First published in 1998.

Llyfrau Lloerig (cyfres):Nadolig y Plant – Casgliad o Farddoniaeth Nadoligaidd

Casgliad bywiog o dros hanner cant o gerddi gwreiddiol, amrywiol am y Nadolig gan blant ac ar gyfer plant. 64 llun du-a-gwyn. A lively collection of over 50 diverse original poems about Christmas by children and for children. 64 black-and-white illustrations.

Llyfrau Lloerig (cyfres):Perthyn Dim I’n Teulu Ni

Casgliad difyr o 42 o gerddi amrywiol gan 18 bardd, gyda lluniau doniol yn portreadu sefyllfaoedd digri a thyner yn ymwneud ag amrywiol aelodau’r teulu, o’r hynaf i’r ieuengaf; i blant 7-11 oed. Dros 40 o luniau du-a-gwyn. An entertaining collection of 42 poems by 18 poets, with amusing illustrations portraying humorous and tender situations relating to various members of the family, from the oldest to the youngest, for 7-11 year old children. Over 40 black-and-white illustrations.

Llyfrau Lloerig (cyfres):Tabledi-Gwneud-‘chi-Wenu

Cyfrol ddifyr o dros hanner cant o gerddi doniol i blant yn trafod salwch o bob math gan feirdd amrywiol, ynghyd â darluniau cartŵn du-a-gwyn i bob cerdd; i ddarllenwyr 8-11 oed. An entertaining volume of over fifty humorous poems for children dealing with illnesses of all kinds by various poets, with individual black-and-white cartoon illustrations; for 8-11 year old readers.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.